بسمه تعالی

مراسم اهدای بیست ویکمین جایزۀ تاریخی ادبی بنیادموقوفات دکتر محمود افشاریزدی به دانشمند محترم استاد احمد اقتداری درتاریخ 21/2/1392 ازساعت 30/15 الی 19 درساختمان کانون زبان پارسی در باغ بنیاد موقوفات واقع در خ ولیعصر، چهارراه زعفرانیه ، خ عارف نسب ، باحضور تعداد زیادی ازاندیشمندان ، استادان دانشگاه وادیبان نام آشنای کشور برگزار شد .

حضرت آیت الله آقای دکترسیِد مصطفی محقق داماد ریاست محترم شورای تولیت بنیاد سخنران آغازین مراسم بود ندکه ضمن خوشامد گویی به حاضران ، درمورد جایزه ادبی تاریخی بنیاد موقوفات دکترمحمودافشاریزدی وتأسیس بنیاد سخن گفتند وسپس ازاستاد احمد اقتداری وخدمات ایشان در شناسایی جای  جای ایران تمجید کردند .

دیگرسخنران مراسم استاد دکترباستانی پاریزی درمورد جناب آقای اقتداری ونقش ایشان در  معرّفی خلیج فارس و سرزمینهای جنوبی ایران و تحقیقات و تألیفات فراوان آقای اقتداری سخن گفتند .

مراسم با سخنرانی آقایان دکترنصرالله پورجوادی ، سیّد علی آل داود ، محمد باقروثوقی ،دکترحسن نیا ، دکتردولت آبادی و دکتراشراقی ادامه یافت ، سپس منشور بنیاد توسط آقای دکترسجادی قرائت شد ودرپایان استاد احمد اقتداری ضمن سخنرانی از حاضران تشکرّنمودند .در این مراسم باشکوه شخصیّتهای فرهنگی و ادبی کشور همچون دکترادیب برومند ، دکترشفیعی کدکنی ،دکتر انوری وتعداد زیادی از دانشگاهیان و همشهریان استاد اقتداری ازشهرهای لارو گراش حضور داشتند در پایان جایزۀ ادبی تاریخی دکترمحمودافشارو تقدیرنامه های بنیاد وشهرداری گراش توسط حضرت آیت الله آقای دکترمحقق داماد به استاد اقتداری اهداء شد .